Akademija

Bulevar Svetog Cara Konstantina 82-86 (bivsa EI) - zgrada kvaliteta Nis 066 88 60 000

upišite se na akademiju online. kliknite ovde za prijavu

X

vršimo obuku za dobijanje sledećih licenci:

 • Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite:

  - Licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja - bez oružja
  - Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem

obuka za licencu službenika obezbeđenja bez i sa oružjem

Obuka službenika obezbeđenja sprovodi se u učionici, traje 90
časova i sastoji se od:

TEORIJSKOG DELA - 55 časova nastave koja se održava u savremeno opremljenim učionicama (9 dana)

PRAKTIČNOG DELA - 35 časova obuke u primeni fizičke snage koja se izvodi od strane licenciranog operativnog trenera (6 dana)

Svaki polaznik je osiguran za vreme obuke, a osiguranje pokriva troškove lečenja, kao i eventualni invaliditet ili smrt usled nezgode.

Obuka radnika fizičkog obezbeđenja završava se ispitom u DMS akademiji . Ispit mogu da polažu samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke. Test se sastoji od 25 pitanja iz programa stručne obuke, s ponuđenim odgovorima, i popunjava se zaokruživanjem jednog ili više od ukupno dva ili više ponuđenih odgovora na svako pitanje. Da bi položio završni ispit, polaznik mora tačno da odgovori na najmanje 18 pitanja na testu.

Polaznicima koji polože završni ispit u Centru za obuku DMS akademije izdaje se Potvrda o obučenosti za službenika obezbeđenja, čime je završena obuka službenika fizičkog obezbeđenja.

Pojedinačna cena obuke iznosi 18.000 dinara (bez PDV-a).

uslovi za pohađanje obuke i polaganje ispita za sticanje licence

Obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može pohađati lice koje ispunjava uslov da:

 • je državljanin Republike Srbije
 • je punoletno
 • ima najmanje srednju stručnu spremu
 • je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove

Napomene:

 • u cenu je uračunat radni materijal za pripremu ispita, dostavljen na CD-u
 • polaznik koji poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara nije obavezan da pohađa deo obuke za službenika obezbeđenja koji se odnosi na zaštitu od požara (6 nastavnih časova), ali nije oslobođen polaganja ispita iz ove oblasti
 • da bi polaznik stekao uslov da polaže završni ispit, mora prisustvovati svakom času obuke, odnosno 90 nastavnih časova

prijava kandidata

Rok za prijavu polaznika je minimum 5 (pet) dana pre početka obuke. Dokaz da je polaznik prijavljen je dostavljena neophodna dokumentacija koja sadrži:

 • Prijava za obuku (Obrazac)
 • Fotokopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom)
 • Fotokopija Uverenja o državljanstvu
 • Fotokopija diplome SSS
 • Dokaz o uplati pojedinačne cene obuke u korist DMSecurity

Sva dokumenta donose se u originalu na uvid pri predaji dokumentacije.

polaganje stručnog ispita pred komisijom mupa

Polaznici koji steknu uslove za polaganje Stručnog ispita pred komisijom MUP-a, lično predaju sledeću dokumentaciju u teritorijalno nadležnu policijsku upravu (na osnovu prebivališta ili boravišta):

 • Prijava za polaganje Stručnog ispita (Obrazac)
 • Potvrda o obučenosti koju je izdala DMS Akademija
 • Fotokopija važeće lične karte (ili odštampana lična karta sa čipom)
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje

Nakon položenog Stručnog ispita pred komisijom MUP-a i dobijanja Uverenja o položenom stručnom ispitu, svako lično podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj policijskoj upravi (informisati se u policijskoj ispostavi), pri čemu popunjava upitnik i daje saglasnost za vršenje bezbednosne provere.

Uz zahtev za izdavanje licence fizičkom licu treba priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci)
 • Diplomu o završenoj školi i stepenu stručne spreme (original ili overena kopija)
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (ne starije od 60 dana)
 • Uverenje od suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci)
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu pred komisijom MUP-a
 • Dokaz o uplati Republičke administrativne

Izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja obavlja se preko nadležne policijske uprave (po mestu sedišta pravnog lica) tako što pravno lice – preduzetnik kod koga je sužbenik obezbeđenja zaposlen, podnosi zahtev.

VREME UPISA: prijave se mogu podneti putem sajta i lično na adresi Akademije

POČETAK OBUKE: po prijavljenom dovoljnom broju kandidata.

KONTAKT

Ukoliko imate nedoumice ili pitanja možete zakazati besplatne konsultacije popunjavanjem forme, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.